Dòng sản phẩm đá lát sân ngoại thất

Thử nghiệm chèn H21

Dòng sản phẩm đá lát sân ngoại thất các bề mặt gồ ghề

Thử nghiệm chèn H22

Dòng sản phẩm đá lát sân vườn có bề mặt phẳng

Thử nghiệm chèn H23

Dòng sản phẩm tạo hình